top of page

¿Com reciclar correctament?Si bé és cert que cada vegada reciclem més i millor, encara hi ha desconeixement entorn de què i com podem donar-li una segona vida. La gran majoria de la població és conscient que els contenidors de color groc, blau i verd són per a reciclar els envasos, el paper i el cartó net i el vidre, respectivament, però són molts els objectes que poden dipositar-se en un punt net o emportar-se a un gestor de residus. I és que costa molt menys reciclar que fabricar des de zero un producte nou.


Els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), és a dir, el material informàtic que tots solem tenir a casa són alguns dels objectes que normalment es rebutgen al contenidor per desconeixement: altaveus, telèfons mòbils, auriculars, pantalles d'ordinador... i fins i tot els cartutxos de tinta de la impressora. No obstant això, haurien d'emportar-se a una planta on tractin aquest tipus de residus per a descontaminar-los correctament, desmuntar-los i classificar els materials que contenen. D'igual manera, els aparells elèctrics, com ara les cafeteres, les torradores o els aspiradors, també es poden reciclar. Aquests residus, coneguts com a "escombraries electròniques", són cada vegada més abundants i són els responsables en gran part de la contaminació de l'aigua, del sòl i de l'aire, per això és essencial que ens conscienciem de la importància del seu correcte reciclatge. Gràcies a la col·laboració per part dels ciutadans es pot contribuir al fet que aquests siguin recollits per separat per a ser tractats, reciclats i recuperats correctament. A les instal·lacions dels gestors de residus es realitzen diferents processos que permeten donar una segona vida a aquests residus, contribuint així a l'economia circular.


El material informàtic que tots solem tenir a casa són alguns dels objectes que normalment es rebutgen al contenidor per desconeixement.

Quant a les llums fluorescents, alberguen en el seu interior petites quantitats d'argó i vapor de mercuri, substàncies que el fan un residu perillós quan finalitza la seva vida útil. Una vegada arriben al seu destí final, se separen els elèctrodes, s'aspira la pols tòxica i es tritura el vidre per al seu posterior reciclatge. Així, les bombetes i fluorescents han d'emportar-se a un punt net en lloc de dipositar-se en el contenidor de vidre. En la mateixa línia, els envasos de pintura es poden reciclar, però si aquesta conté dissolvent, també s'ha de dipositar en el punt net per assegurar un correcte tractament. Altres productes amb la mateixa problemàtica són les bateries de cotxe, els filtres d'oli de motor, el líquid de frens o les fibres d'amiant: tots ells són reciclables, però han de ser tractats per un gestor de residus.


El convenciment que un objecte es recicla d'una manera específica quan en realitat implica un procediment diferent o no hi ha possibilitat de donar-li una altra vida és un altre dels problemes més comuns. Per exemple, els tovallons de paper usats no anirien al contenidor blau, sinó a l'orgànic. D'igual manera, les caixes de pizza tacades amb greix no són aptes per al reciclatge ni tampoc les terrines de gelat que són de cartó. D'altra banda, els envasos que es dipositen al contenidor groc han d'anar completament buits perquè el seu destí no sigui l'abocador.


Una altra problemàtica és el convenciment que un objecte es recicla d'una manera quan en realitat implica un altre procediment o no hi ha possibilitat de donar-li una altra vida.

Encara que siguin plàstics, les joguines no poden llençar-se al contenidor groc, ja que no són envasos. A més, alguns contenen altres materials, com les piles, les quals han de retirar-se, i components elèctrics. Per això, han d'emportar-se a un punt net, encara que la millor opció és donar-los a una ONG.


Reduir, reutilitzar i reciclar és indispensable per disminuir la contaminació del planeta i garantir la salut de les espècies que l'habiten. Reciclant s'estalvia energia, aigua i matèries primeres, es generen nous llocs de treball i s'evita l'explotació dels recursos naturals. A més, permet allargar la vida útil dels abocadors (ja que arriben menys deixalles). Un benefici enorme en comparació als petits gestos que podem realitzar tots dia a dia.

Grup REFESA és una de les empreses de referència al sector del reciclatge i la gestió de residus a Andorra. Amb capital 100% del país, està formada per dues empreses líders en la gestió de residus i l'economia circular: LSR (Logística i Serveis del Reciclatge) i REFESA (Recuperacions Fèrriques), i compten amb l'experiència de quatre generacions dedicades al sector. El grup té diferents línies de negoci: gestió integral de residus, tractament de RAEE's, desballestament de vehicles fora d'ús, residus de la construcció, residus perillosos i recanvis d'ocasió. L'empresa està apostant d'una manera molt significativa pel reciclatge de RAEE's, sent actualment l'única del país autoritzada a dur a terme el tractament d'aquest tipus de residus. S'encarrega del seu desmuntatge i efectua la descontaminació corresponent perquè els diferents components puguin ser reutilitzats, contribuint així a l'economia circular i donant-los una nova vida. El grup està format per un equip qualificat amb anys d'experiència al sector, personal amb carnets de materials perillosos ADR per al transport de residus i, a més, fan formacions contínues específiques en matèria de riscos laborals, prevenció i extinció d'incendis i de conseller de seguretat.


Tel: +376 844 133

gruprefesa@gruprefesa.com
bottom of page